Yhdistyksen säännöt

Voimassa olevat säännöt:
PRH:n vahvistamat 20.11.2020

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Pirkanmaa ry
Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.
Jäsenyhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää”SF-Caravan”.
Mikäli jäsenyhdistys eroaa tai se erotetaan liiton jäsenyydestä, sen oikeus yhdistelmän ”SF-Caravan” käyttämiseen nimessään päättyy.
Eronnut tai erotettu jäsenyhdistys ei saa myöskään käyttää nimessään tai toiminnassaan muutakaan ilmaisua, tunnusta tai merkkiä tms., joka viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.
Jäsenyhdistyksen on muutettava nimensä ja rekisteröitävä se yhdistysrekisteriin kolmen kuukauden kuluessa eron tai erottamisen tultua lainvoimaiseksi.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua.

Yhdistys edistää jäsentensä yhteistoimintaa eri tavoin, oikeaa karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta leirintämatkailuun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, treffejä, illanviettoja,näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen.
 • Järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa toimialaansa koskevissa asioissa.
 • Harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
 • Vaikuttaa toimialueellaan leirintämatkailun edellytysten syntymiseen ja parantamiseen ja niiden edistämiseen.
 • Tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja eri yhteisöihin.

Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan tarvittaessa saatuaan.

 • Järjestää arpajaisia ja myyjäisiä ja varainkeräyksiä.
 • Harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa.
 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 • Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä, rinnakkais-, kunnia- ja yhteisöjäseniä.

Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle.

Jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi erityisesti ansioituneen henkilön.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa voimassa olevan jäsenmaksun.

Rinnakkaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa, ja joka suorittaa päätetyn jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa vuosikokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja myötävaikuttaa sen toimintaan ja suorittaa päätetyn jäsen- tai muun vastaavan maksun.

4. YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5. KURINPITOTOIMET

Jäseneen voidaan kohdistaa seuraavia kurinpitotoimenpiteitä:

– erottaminen jäsenyydestä
– määräaikainen erottaminen jäsenyydestä
– rahasakko
– julkinen varoitus
– varoitus
– huomautus
– jäsenpalveluiden epääminen, kuten oikeus kausipaikan vuokraamiseen

Kurinpitotoimien luonteesta päättää hallitus. Ankarin seuraamus on erottaminen jäsenyydestä. Rahasakkoa (sopimussakkoa) voidaan käyttää niissä tilanteissa, joissa jäsen on aiheuttanut taloudellista vahinkoa yhdistykselle. Rahasakon käyttäminen ei poista yhdistyksen oikeutta periä lisäksi todellista vahinkoa vastaava korvaus jäseneltä.

6. YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa ja näissä säännöissä määrätyillä perusteilla.
Yhdistys voi erottaa jäsenen seuraavilla perusteilla:

 • Jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta eikä ole huomautuksen saatuaan suorittanut sitä asetetussa määräajassa.
 • Jäsen on laiminlyönyt muut jäsenvelvoitteensa. Tämä koskee myös niitä velvoitteita, jotka liittyvät jäsenen ja yhdistyksen väliseen matkailuvaunun ja/tai -auton kausipaikan vuokrasopimukseen, tai että jäsen on muutoin rikkonut vuokrasopimuksen määräyksiä.
 • Jäsen on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa yhdistykselle.
 • Jäsen on toiminnallaan halventanut yhdistyksen ja/tai SF-Caravan ry:n (=liiton) toimintaa ja arvostusta.
 • Jäsen ei ole noudattanut kurinpitomääräyksiä, jotka yhdistys on asettanut tai antanut tai jotka liittyvät kausipaikan vuokrasopimukseen.

7. EROTTAMISMENETTELY

Jäsenen erottamisesta ja muista kurinpitotoimista päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy ja päätös on perusteltava niin, että siitä ilmenee jäsenen erottamiseen johtanut toiminta ja menettely.

Ennen päätöksen tekemistä jäsenelle on varattava mahdollisuus vastineen antamiseen, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi erottamispäätöksessä asetetussa määräajassa.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eikä ole kehotuksesta huolimatta maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa erääntymisestä.

Erottamismenettelyssä saadaan käyttää niitä yhteistietoja, jotka jäsenestä on kirjattu yhdistyksen jäsenrekisteriin.
Muistutukset ja varoitukset saadaan toimittaa jäsenelle myös sähköisesti.
 

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus. Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus.

Vuosikokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Vaadittu ylimääräinen kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä,kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen hallituksen määräämässä, jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, sähköpostina tai jäsenille jaettavassa tiedotteessa tai yhdistyksen nettisivuilla julkaistulla ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä.
Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.
Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mistä on mainittava kokouskutsussa.

Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen esityslista.
 • Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan tai tilintarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
 • Vahvistetaan yhdistykselle suoritettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
 • Vahvistetaan talousarvio ja päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista.
 • Päätetään hallituksen jäsenmäärästä.
 • Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjoht
 • Valitaan vuosittain hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin. Ehdokkaat liiton hallitukseen valitsee yhdistyksen hallitus.
 • valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö.
 • käsitellään jäsenten vähintään 30 vuorokautta ennen
 • kokousta hallitukselle esittämät asiat sekä hallituksen valmistelemat muut asiat.

9. YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi(2)kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitukseen ehdolle vaalikelpoisia ovat ainoastaan ne ehdokkaat, jotka jäsenet ovat asianmukaisesti ilmoittaneet yhdistyksen hallitukselle viimeistään 60 vuorokautta ennen vuosikokousta ja joilta on mainittuun ajankohtaan mennessä saatu kirjallinen suostumus ehdokkaaksi.

Hallituksen jäsenen toimintakausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.

10. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä, tai se taikka ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää ja valtuuttaa.

11. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään kuusikymmentä (60) vuorokautta ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen talouden ja hallinnon tarkastaa vuosikokouksessa valittu1-2 tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö, jonka tulee suorittaa tarkastus ja antaa siitä kirjallinen tarkastuskertomus hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen yhdistyksen vuosikokousta.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun.
Sääntöjen muuttaminen edellyttää lisäksi liiton hallituksen suostumuksen.

13. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös on tehtävä kokouksessa, jossa päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Viimeisessä kokouksessa on tarvittaessa päätettävä yhdistyksen purkautuessa jäljelle jäävien varojen luovuttamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäävät varat luovutetaan kokouksen päätöksen mukaisesti joko liitolle, tai jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle sen mukaisesti, mitä yhdistyksen viimeisessä kokouksessa on päätetty.

Alkuperäinen PRH:n sääntödokumentti löytyy TÄÄLTÄ pdf muodossa.